(1)
Nilkanth Upadhyaya; Suvitha SV; Sarika Yadav; Chhaju Ram Yadav. A CLINICAL UTILITY OF PRAKRITI PARIKSHAN- AN AYURVEDIC DIAGNOSTIC TOOL: A BRIEF REVIEW. IJRAPS 2021, 5, 514-520.