(1)
Mousumi Saha. Laparoscopy Minimally Invasive Surgery for Pet Animals. IJRAPS 2023, 7, 6-13.